W imieniu firmy VIP IT Sp. z o.o. uprzejmie zapraszam do udziału w specjalistycznym szkoleniu ON – LINE na poziomie zaawansowanym, podczas którego zostaną szczegółowo omówione praktyczne aspekty wykorzystania systemów i narzędzi GIS. 

Głównym celem szkolenia jest m.in.:

nabycie umiejętności weryfikacji planów miejscowych przekazywanych w środowisku GIS,
prowadzenie rejestrów publicznych w odniesieniu do lokalizacji w środowisku GIS,
gromadzenie i przetwarzanie danych w celu weryfikacji i usprawnienia procesów inwestycyjnych w gminie.

UWAGA : zajęcia są przeznaczone dla osób z minimum podstawową znajomością funkcjonalności i obsługi oprogramowania QGIS. szkolenie prowadzi : mgr inż. JOANNA JUŃSKA

absolwentka Politechniki Wrocławskiej ( Wydział Architektury – kierunek Gospodarka Przestrzenna – specjalność Planowanie Przestrzenne ); legitymuje się bardzo bogatym i zróżnicowanym 15 – letnim doświadczeniem w zakresie planowania przestrzennego i urbanistyki, które zdobyła współpracując z podmiotami publicznymi i prywatnymi; obecnie specjalistka do spraw GIS w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni;

autorka i współautorka wielu specjalistycznych opracowań, w tym analiz urbanistyczno – architektonicznych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, systemów informacji przestrzennej; autorka cyfryzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla kilku gmin;

posiada również udokumentowane doświadczenie dydaktyczne; prowadziła specjalistyczne warsztaty z obsługi QGIS : ” Systemy GIS w planowaniu przestrzennym. Prawne aspekty INSPIRE.” , ” Zastosowanie narzędzi GIS ”, ” Systemy GIS w pracy urbanisty i projektanta ”,

współpracowniczka firmy VIP IT Sp. z o.o., dla której prowadzi szkolenia bardzo wysoko ocenione przez uczestników pod względem przygotowania merytorycznego i dydaktycznego wykładowczyni oraz wielkiej przydatności przekazanych informacji i udzielonych w trakcie zajęć indywidualnych konsultacji w codziennej pracy :

1. Praktyczne aspekty wykorzystania systemów i narzędzi GIS – poziom podstawowy,

2. Praktyczne aspekty wykorzystania systemów i narzędzi GIS – poziom zaawansowany,

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE :

szkolenie odbędzie się w godzinach( 9.00 – 15.00 );
szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych + przerwy / szczegółowy program w załączeniu /,
uczestnicy zajęć powinni dysponować urządzeniem ze stabilnym podłączeniem do internetu (komputer, tablet, telefon), słuchawkami lub głośnikami;
szkolenie będzie prowadzone w czasie rzeczywistym na platformie edukacyjnej; 
uczestnicy zajęć otrzymają link, pod którym będą mogli się zalogować i zostaną skierowani do wirtualnej sali szkoleniowej, w której trener prowadzi zajęcia ” na żywo ” a uczestnicy mają bezpośredni podgląd do wszystkich materiałów wykorzystywanych podczas szkolenia oraz mogą na bieżąco zadawać pytania, na które otrzymają odpowiedzi w czasie rzeczywistym; 
uczestnicy otrzymują w formie elektronicznej: materiały dotyczące problematyki szkolenia, oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, które są przesyłane na wskazany adres e-mail;

koszt uczestniczenia jednej osoby wynosi 700 PLN + 23. proc. VAT;

uwaga :

– w przypadku złożenia oświadczenia, że szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników – przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT,warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest :

1. w terminie do 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia  przesłanie formularza zgłoszenia  emailem : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz

2. wniesienie opłaty – wyłącznie po szkoleniu – w terminie do 7 dni od otrzymania faktury – na konto : VIP IT Sp. z o.o.; BNP PARIBAS, NRB 52 1750 0012 0000 0000 3481 9645.

Faktury zostaną wystawione po zakończeniu szkolenia i przesłane pocztą priorytetową lub w formie elektronicznej  na adres wskazany przez podmioty zgłaszające osoby do udziału w szkoleniu.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że :

1. rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia powoduje konieczność poniesienia pełnych kosztów za udział w szkoleniu,
2. program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy VIP IT Sp. z o.o..

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt.

-------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM SZKOLENIA ON – LINE : Dzień 1.

1. Teoria w praktyce:

Czym jest GIS, czy warto go wdrażać i dlaczego staje się obligatoryjny w wielu dziedzinach – teoria, przepisy prawne, wymagania wynikające z ustaw i rozporządzeń, nowe wymagania stawiane urzędnikom,
Systemy GIS w praktyce : wykorzystane systemów i narzędzi GIS do usprawnienia pracy – przykłady praktyczne,
Systemy GIS w procesie inwestycyjnym – jak weryfikować uwarunkowania planowanej inwestycji,
GIS w kontaktach z projektantem, czyli jakie wymagania stawiać projektantom, jak kontrolować projekty / nie tylko planów miejscowych / oraz czego wymagać na różnych etapach projektu.

2. Zaawansowane narzędzia oprogramowania QGIS:

Zapoznanie z narzędziami zaawansowanej edycji danych:

digitalizacja danych, wektoryzacja planu, geoTIFF rysunku planu,
migracja między różnymi formatami wymiany danych – narzędzia konwersji, importu, eksportu (pozyskanie danych z różnych źródeł i w rożnych formatach),
tworzenie i edycja baz danych, zarządzanie danymi, narzędzia geoprocesingu, narzędzia analiz, narzędzia badawcze,
mechanizmy wtyczek – wykorzystanie dodatkowych narzędzi.

 Dzień 2.

Praktyczne wykorzystanie zaawansowanych narzędzi oprogramowania QGIS:

zaawansowana edycja danych przy sprawdzaniu projektów, koncepcji przedstawianych przez projektantów,
kontrola geometrii, praca z tabelą atrybutów, łączenie danych,
digitalizacja danych – kalibracja skanów map, ustawienia danych rastrowych, praca  z wieloma rastrami,
wykorzystanie narzędzi na potrzeby opracowań – analizy, statystyki, opracowania, strategie,
automatyzacja procesów w QGiS,
przygotowywanie automatycznych wydruków, szablonów, dokumentów.

Rozwiązywanie najczęściej występujących problemów w trakcie korzystania z systemów i narzędzi GIS.

Konsultacje wątpliwości zgłaszanych przez uczestników zajęć.