W imieniu firmy VIP IT Sp. z o.o. uprzejmie zapraszam do udziału w specjalistycznym szkoleniu ON – LINE, podczas którego zostaną szczegółowo omówione teoretyczne i praktyczne aspekty zagadnień związanych z obowiązkami gmin w zakresie tworzenia oraz udostępniania zbiorów danych przestrzennych w kontekście planowania przestrzennego.

Uczestnicy zajęć poznają m.in. zasady tworzenia plików GML danych przestrzennych.
szkolenie prowadzi : mgr inż. MONIKA RUTYNA

absolwentka Politechniki Wrocławskiej ( Wydział Architektury – kierunek Zarządzanie Gospodarką Przestrzenną/Urbanistyka ); Kierownik Referatu Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec; odpowiada za pełną administrację systemu SIP oraz GIS; legitymuje się bardzo bogatym i udokumentowanym doświadczeniem w m.in. tworzeniu analiz przestrzennych ( była współautorką Systemu Informacji Przestrzennej dla 10 gmin ) oraz kompleksowej dokumentacji związanej z procesem rewitalizacji miasta  / wykorzystane przez trenera techniki wykonywania analiz niezbędnych do wyznaczenia obszaru rewitalizacji były wielokrotnie omawiane na konferencjach o tematyce GIS /; posiada wieloletnie doświadczenie przy tworzeniu planów miejscowych w systemach bazodanowych; współautorka pierwszego geoportalu miasta Bolesławiec, który prezentował głównie dane planistyczne, ortofotomapy oraz wiele innych danych przestrzennych / projekt uzyskał pierwszą nagrodę w konkursie  „ Akademia Inspire – geoinformatyka w praktyce ” /; autorka stron internetowych do zarządzania projektami urbanistycznymi, standardami planistycznymi, rozwiązań bazodanowych oraz sprawozdawczością gminnego programu rewitalizacji; współautorka – w zakresie SIP – projektu dla 10 gmin pt. ” Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego luty 2017 – październik 2018 „; projekt jest prezentowany podczas konferencji poświęconych e – usługom publicznym jako przykład dobrych praktyk w tego typu przedsięwzięciach oraz został laureatem konkursu Smart City Poland Award 2019 organizowanym przez spółkę SCEP podczas targów Smart City Expo Poland; biegle obsługuje oprogramowanie Agisoft PhotoScan Professional, które umożliwia ortorektyfikację zdjęć lotniczych, tworzenie numerycznego modelu terenu, modelu zabudowy oraz ortofotomapy; posiada certyfikat zarządzania projektami Prince2 Foundation oraz Agile Projekt Management; 

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE :

szkolenie odbędzie się  w godzinach 9.00 – 15.00,
szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych / szczegółowy program poniżej /,
uczestnicy zajęć powinni dysponować urządzeniem ze stabilnym podłączeniem do internetu (komputer, tablet, telefon), słuchawkami lub głośnikami;
szkolenie będzie prowadzone w czasie rzeczywistym na platformie ZOOM;(klient do pobrania https://zoom.us/download) 
uczestnicy zajęć otrzymają link, pod którym będą mogli się zalogować i zostaną skierowani do wirtualnej sali szkoleniowej, w której trener prowadzi zajęcia ” na żywo ” a uczestnicy mają bezpośredni podgląd do wszystkich materiałów wykorzystywanych podczas szkolenia oraz mogą na bieżąco zadawać pytania, na które otrzymają odpowiedzi w czasie rzeczywistym; 
uczestnicy otrzymują w formie elektronicznej: materiały dotyczące problematyki szkolenia, oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, które są przesyłane na wskazany adres e-mail;

koszt uczestniczenia jednej osoby wynosi 350 PLN + 23. proc. VAT;

uwaga :

– w przypadku złożenia oświadczenia, że szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników – przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT,


warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest :

1. w terminie do 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia przesłanie formularza zgłoszenia    e-mailem : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz

2. wniesienie opłaty – wyłącznie po szkoleniu – w terminie do 7 dni od otrzymania faktury – na konto :VIP TI Sp. z o.o. ; BNP PARIBAS., NRB 52 1750 0012 0000 0000 3481 9645.


Faktury zostaną wystawione po zakończeniu szkolenia i przesłane  formie elektronicznej  na adres wskazany przez podmioty zgłaszające osoby do udziału w szkoleniu.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że :

1. rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia powoduje konieczność poniesienia pełnych kosztów za udział w szkoleniu,
2. program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy VIP IT Sp. z o.o..

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM SZKOLENIA ON – LINE : 


Część 1. Teoria

Omówienie podstawy prawnej, m.in.:

Ustawa z dnia 4. marca 2010 roku o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej,
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20. października 2010 roku w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej,
zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 16. kwietnia 2020 roku (Rozdział 5a – „Zbiory danych przestrzennych”),
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 26. października 2020 roku w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Obowiązki gminy związane z wypełnieniem wymagań ustawowych (obowiązki gminy, a obowiązki urbanistów),
Teoria w praktyce – omówienie najważniejszych zagadnień związanych z informacją przestrzenną (m.in. : dane, zbiory danych, metadane)
Wprowadzenie do Systemu Informacji Przestrzennej (tworzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów danych przestrzennych),

Część  2.  Praktyka

Wprowadzenie do obsługi oprogramowania QGIS (opis programu, dostępne narzędzia, podstawowe funkcjonalności, aplikacja APP do tworzenia danych przestrzennych)
Kolejne etapy tworzenia i zarządzania Informacja Przestrzenną:

tworzenie plików danych przestrzennych APP (tworzenie formularzy, korzystanie z gotowych wzorów, eksport i walidacja GML oraz zasady udostępniania)
tworzenie plików metadanych (tworzenie, eksport, walidacja, udostępnianie)
ćwiczenia utrwalające – tworzenie bazowych formularzy APP dla gmin uczestników szkolenia.

Dodatkowo : 

Konsultacje wątpliwości zgłaszanych przez uczestników zajęć.